เรือเอก ศรยุทธ เดิมบางชัน

  • เรือเอก ศรยุทธ เดิมบางชัน

  • ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๕ กอง รปภ.ฐท.กท. กรม รปภ.นย.

  • โสด
  • -
  • -