ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก

จิรวุฒิ ทองเจือ

ผบ.ปจปร.ฐท.กท.

นาวาโท

ศุภณัฐ วรรณดี

รอง ผบ.ปจปร.ฐท.กท.

นาวาโท

ศิริชัย บุญรอด

หน.บริการ ปจปร.ฐท.กท.

นาวาตรี

บุญเชิด ลาภศรี

หน.ขนส่ง ปจปร.ฐท.กท.

เรือเอก

ศรยุทธ เดิมบางชัน

ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๕ กอง รปภ.ฐท.กท. กรม รปภ.นย.

เรือเอก

สุริยา โกตวัตร

รรก.หน.นกง.ปจปร.ฐท.กท.

เรือโท

ประภาส บุตรจินดา

นธก.ปจปร.ฐท.กท.

เรือตรี หญิง

อารยา จารุวัสตร์

นายแพทย์ รพ.ปจปร.ฐท.กท.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด