ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก

ปัญญา ชัตไพบูลย์

ผบ.ปจปร.ฐท.กท.

นาวาโท

อรุษ ชื่นตระกูล

รอง ผบ.ปจปร.ฐท.กท.

ว่าที่ นาวาตรี

ชอบ ทองดำ

นกบ.ปจปร.ฐท.กท.

เรือเอก

ปิยะพัฒน์ บวบพ้นภัย

รรก.หน.นกง.ปจปร.ฐท.กท.

เรือโท

ประภาส บุตรจินดา

นธก.ปจปร.ฐท.กท.

นาวาโท

ศิริชัย บุญรอด

หน.บริการ ปจปร.ฐท.กท.

นาวาตรี

บุญเชิด ลาภศรี

หน.ขนส่ง ปจปร.ฐท.กท.

เรือตรี หญิง

วนัสนันท์ สุดสมัย

นายแพทย์ รพ.ปจปร.ฐท.กท.

เรือเอก

ศรยุทธ เดิมบางชัน

ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๕ กอง รปภ.ฐท.กท. กรม รปภ.นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด