วันที่ 19 ก.พ.63 ประชาคมรับฟังควาคิดเห็น การแก้ไขปัญหาลิงป่าออกมารบกวนประชาชน นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดย สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ ปจปร.ฐท.กท.

Release Date : 19-02-2020 09:00:00
วันที่ 19 ก.พ.63 ประชาคมรับฟังควาคิดเห็น การแก้ไขปัญหาลิงป่าออกมารบกวนประชาชน นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดย สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ ปจปร.ฐท.กท.