นาวาโท ศุภณัฐ วรรณดี

  • นาวาโท ศุภณัฐ วรรณดี

  • รอง ผบ.ปจปร.ฐท.กท.

  • สมรส
  • -
  • -