นาวาเอก จิรวุฒิ ทองเจือ

  • นาวาเอก จิรวุฒิ ทองเจือ

  • ผบ.ปจปร.ฐท.กท.

  • โสด
  • -
  • -